Algemene Voorwaarden Duurzaam-spelen.com

A. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities
1.1. Duurzaam Spelen: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Duurzaam Spelen” de eenmanszaak Duurzaam Spelen
1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Duurzaam Spelen een Overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: De door Duurzaam Spelen te verlenen diensten, zoals beschreven op www.duurzaam-spelen.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de online Community.
1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Duurzaam Spelen en Licentienemer.
1.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Duurzaam Spelen en op alle met Duurzaam Spelen gesloten Overeenkomsten waarbij Duurzaam Spelen diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.
2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 Duurzaam Spelen is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Duurzaam Spelen tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.
2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.7 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Duurzaam Spelen en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Duurzaam Spelen zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Duurzaam Spelen verstrekte gegevens waarop Duurzaam Spelen zijn aanbieding heeft gebaseerd.
3.2 De Overeenkomst tussen Duurzaam Spelen en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Duurzaam-spelen.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.
3.3 Duurzaam Spelen heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Duur gebruikersrecht
4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur.
4.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Duurzaam Spelen de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.
4.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
4.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.

Artikel 5 – Licentievergoeding en prijzen
5.1 Door Duurzaam Spelen opgegeven licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
5.2 Duurzaam Spelen is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.
5.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Duurzaam Spelen kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Duurzaam Spelen genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.
5.4 Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.
5.5 Indien Duurzaam Spelen een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Duurzaam Spelen geldende regeling.

Artikel 6 – Betaling
6.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.
6.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).
6.3 Duurzaam Spelen heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
6.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Duurzaam Spelen, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
6.5Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Duurzaam Spelen.
6.6 Voor zover de diensten zien op het aanbieden van een betaalmethode worden deze diensten aangeboden door Mollie B.V., en tevens uitgevoerd door Mollie B.V.(de zogenaamde ‘Diensten aangeboden door Derden’). Licentienemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord.
6.7. Duurzaam Spelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden binnen de Community.

Artikel 7 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst
7.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
7.2 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
7.3 Bedragen die Duurzaam Spelen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Duurzaam Spelen ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Duurzaam Spelen zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
7.5 Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
Artikel 8 – Privacy
8.1 Duurzaam Spelen respecteert de privacy van Licentienemer. Duurzaam Spelen zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de die op de website van Duurzaam Spelen is in te zien. De privacyverklaring maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
8.2 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Duurzaam Spelen desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.